Blik over schouder bij kind dat lasergame speelt
shape-1

Algemene Voorwaarden

De algemene voorwaarden van Paintball Warriors zijn van toepassing op alle activiteiten van Lasergame Warriors. Afwijking van de algemene voorwaarden kan alleen indien dit schriftelijk is overeengekomen. Algemene en bijzondere voorwaarden van de opdrachtgever binden Paintball Warriors niet, tenzij deze schriftelijk door Paintball Warriors zijn aanvaard.

Offertes en reserveringen

Offertes van Paintball Warriors zijn vrijblijvend. Paintball Warriors kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien deze een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Reserveringen zijn pas geldig als ze door Paintball Warriors schriftelijk of per email zijn bevestigd.

Er dient altijd voor minimaal 8 personen gereserveerd te worden. Minder is alleen toegestaan als dit specifiek met Paintball Warriors is afgestemd via e-mail en hier een schriftelijke bevestiging/ toestemming voor is gegeven. Als blijkt dat er minder dan 8 deelnemers aanwezig zijn, zonder dat dit schriftelijk is goedgekeurd, dient altijd voor minimaal 8 personen afgerekend te worden overeenkomstig het geboekte arrangement.

Wijzigingen van meer dan 2 personen, ten opzichte van het aantal deelnemers waarvoor geboekt is, dienen uiterlijk 2 dagen voor aanvang gemeld te worden. Als blijkt dat meer dan 2 personen minder aan de activiteit deelnemen, zonder dat dit gemeld is, worden deze personen afgerekend op basis van het geboekte arrangement.

Indien meer dan 2 personen extra aan de activiteit deelnemen, ten opzichte van het aantal deelnemers waarvoor oorspronkelijk geboekt is, dient dit uiterlijk 2 dagen voor de boekingsdatum via e-mail aan ons gemeld te worden. Als dat niet gebeurd dan behouden wij ons het recht om in die gevallen de extra personen te weigeren. Over het algemeen levert dat geen problemen op en kunnen deze personen gewoon meespelen. Deze extra personen worden dan afgerekend op basis van het geboekte arrangement.

Annuleren

Uiterlijk 3 dagen voor de boekingsdatum kan de activiteit kosteloos worden geannuleerd via e-mail. Als de activiteit na deze termijn geannuleerd wordt zullen wij 100% van het totale bedrag in rekening brengen tot een maximum van 200 euro.

Indien een groep niet komt opdagen zonder het te melden, dan brengen wij in alle gevallen het volledige bedrag, waarvoor geboekt is, in rekening.

Paintball Warriors is gerechtigd als gevolg van slechte weersomstandigheden of onveilige werkomgeving, waarbij de veiligheid van de deelnemers in gevaar komt, de activiteiten/arrangementen aan te passen of in het uiterste geval af te lasten. In het geval de activiteit wordt afgelast, vervalt de betalingsverplichting van de opdrachtgever.

Prijzen

Alle prijzen van Paintball Warriors zijn in euro’s en inclusief omzetbelasting (btw). Prijsopgaven van Paintball Warriors kunnen wijzigen door onvoorziene omstandigheden.

Instructie, spel- en gedragsregels

Deelnemers moeten alle instructies van de instructeur c.q. scheidsrechter opvolgen, welke verband houden met het beoefenen van het Paintballspel.

Paintball Warriors verstrekt aan de deelnemer een paintballwapen, masker en (camouflage)pak waarvan gebruik kan worden gemaakt voor het beoefenen van het Paintballspel. In geval van diefstal, vermissing of mogelijk misbruik van de door aan de deelnemer verstrekte uitrusting, zal door Paintball Warriors aangifte worden gedaan bij de politie. De deelnemer mag de door hem/haar ontvangen uitrusting niet aan derden overdragen. Het is de deelnemer ten strengste verboden:

  • Binnen het actieve spelgebied het paintballmasker af te nemen.
  • Binnen 5 meter op iemand te schieten.
  • Te schieten op dieren andere objecten die geen onderdeel uitmaken van het spel.
  • Te schieten op scheidsrechters of andere personen die niet bij het spel betrokken zijn. Onder invloed te zijn van alcohol of drugs.
  • Te schieten buiten het actieve spelgebied.

Deelnemers welke zich niet aan de instructies, spel en/of gedragsregels houden zullen, zonder teruggaaf van het betaalde bedrag, uit het spel worden verwijderd

Validiteit

Deelnemers dienen zich bewust te zijn van de moeilijkheidsgraad, zwaarte en risico’s van de paintball activiteit en dienen alle medische en/of conditionele bijzonderheden aan de organisator te melden.

Deelnemers dienen zichzelf in staat te achten en fysiek in staat te zijn om deel te nemen aan de paintball activiteit zonder zichzelf of anderen in gevaar te brengen.

Aansprakelijkheid

Paintball Warriors is niet aansprakelijk voor (gevolg) schade, direct of indirect, welke de deelnemer lijdt door het gebruik van de door beschikbaar gestelde uitrusting en/of spelterrein, tenzij de schade is veroorzaakt door opzet of grove nalatigheid van Paintball Wariors.

Paintball Warriors is in ieder geval niet aansprakelijk voor schade ontstaan door omstandigheden welke zijn toe te rekenen aan de deelnemer, zoals een ontoereikende gezondheid, conditie, overschatten van de eigen vermogens of het negeren van instructies.

Indien bij de uitvoering van een activiteit van Paintball Warriors onverhoopt een gebeurtenis voordoet, die tot aansprakelijkheid van Paintball Warriors leidt, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot maximaal twee maal de factuurwaarde van de opdracht. De aansprakelijkheid van Paintball Warriors is in ieder geval beperkt tot het bedrag dat de verzekering van paintball Warriors zal uitkeringen in voorkomend geval.

Toepasselijk recht

Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Paintball Warriors partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.